دانلود پی دی اف کتاب Autobiographisches Schreiben nach 1989 : Generationelle Verortung in Texten ostdeutscher Autorinnen und Autoren

[ad_1]

اگر پاسخ به “وند” مورد بحث قرار گیرد ، شهروندان سابق GDR اغلب به عنوان یک جمع ، با یک طرز تفکر ، احساس و عمل مشترک دیده می شوند. با این حال ، وقایع به طور شخصی توسط بازیگران منفرد در داستان زندگی خود قرار می گیرند. این “سن متفاوت خود شخص” (W. Pinder) برای همه است. تفکر در مورد GDR و 1989 را باید بصورت چند صدایی درک کرد. در این گروه کر چندصدایی ، برخی از واحدهای صدایی مشابه را می توان تشخیص داد که جامعه شناسان آنها را مختص نسل می دانند. موقعیت یابی خود مختص نسل نیز در بسیاری از زندگینامه های خاص نویسندگان آلمان شرقی دیده می شود. این متون را می توان ابزاری برای بازنمایی و بازتاب حافظه شخصی و هویت ساخته شده دانست. نویسندگان با انتشار داستان زندگی خود ، ادعا می کنند که ارتباط اجتماعی با ساختار هویتی دارد که در متن ادبی انجام شده است. نسخه های قبلی فردی نیز برای طراحی هویت های جمعی و مشروعیت بخشیدن به نظام های ارزشی آنها در خدمت گروه های اجتماعی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Autobiographisches Schreiben nach 1989 : Generationelle Verortung in Texten ostdeutscher Autorinnen und Autoren