دانلود پی دی اف کتاب Authoritarianism, Cultural History, and Political Resistance in Latin America : Exposing Paraguay

[ad_1]

این کتاب تفکر تاریخ فرهنگی پاراگوئه را از لحاظ ایدئولوژیک در حوزه وسیع تری از مطالعات آمریکای لاتین به چالش می کشد. این سهم اصلی را در مطالعه فرهنگ پاراگوئه از دیدگاههای مختلف از جمله مطالعات بصری ، ادبی و فرهنگی ارائه می دهد. مطالعات جنسیتی ، جامعه شناسی و نظریه سیاسی. مقالاتی که در اینجا گردآوری شده است ، بر روایتها و فرایندهای سیاسی مختلفی است که از یک کشور شکل می گیرد ، اما ارتباط تنگاتنگی با بقیه آمریکای لاتین دارد. ساختار این کتاب در چهار بخش موضوعی ، بازتاب تمامیت خواهی است. تنش بین عبارات هنری مدرن ، بومی و عامه پسند ؛ میراث ، مقاومت سیاسی و مبارزه برای حافظه جمعی رژیم استراوسنر. در رابطه با تعیین ادبی آسیب تاریخی ، به ویژه در رابطه با خط La Realidetta ، مفهوم روباستین دلیرا [delirious reality].

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Authoritarianism, Cultural History, and Political Resistance in Latin America : Exposing Paraguay