دانلود پی دی اف کتاب Authenticity, Passion, and Advocacy : Approaching Adolescent Spirituality From the Life and Wisdom of Thomas Merton

[ad_1]

دوران نوجوانی را می توان به بهترین وجهی به عنوان اصالت ، اشتیاق و طرفداری بیان کرد. وقتی نوجوانان بالغ می شوند ، در یک سفر زندگی که آنها را به سمت یک فرد بزرگسال مستقل و دور از وابستگی به والدینشان سوق می دهد ، آنها اغلب به دنبال یک مربی صادق و شفاف برای خرد و راهنمایی و اعتقاد ما هستند. اگرچه توماس مرتون ، نویسنده مشهور معنوی و راهب سیسترسیا ، بیشتر بخاطر نوشته های خود در مورد بوم گرایی ، عدم خشونت و حمایت از مردم یاد می شود ، او همچنین مکاتبات مستند زیادی با نوجوانان در زندگی خود داشت. از بررسی این آثار ، مشخص می شود که توماس مرتون از نیازهای معنوی و چالش های نوجوانان بینش خوبی داشت. در طول زندگی او ، مبارزات اصیل مرتون اغلب موازی با ماهیت کشف معنویت نوجوان است. این کتاب با استفاده از بورس تحصیلی و تمرین ، نحوه زندگی و نوشته های توماس مرتون را به عنوان راهنما و پلی برای وزرای نوجوان و از طریق لنز در مورد موضوعات تأثیرگذار بر نوجوانان معاصر ، از جمله خردسالان ، معلمان و برخی نکات کاربردی برای والدین بیان خواهد کرد. زندگی و نوشته های توماس مورتون.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Authenticity, Passion, and Advocacy : Approaching Adolescent Spirituality From the Life and Wisdom of Thomas Merton