دانلود پی دی اف کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert

[ad_1]

چگونه می توان روند یادگیری عمیق را در مبحث تاریخ و به ویژه در مکان های یادگیری تاریخی خارج از برنامه ، ارتقا داد؟ چگونه می توان ظرفیت تاریخی را نشان داد و ارزیابی کرد؟ این س andالات و س questionsالات دیگر در مرکز کتاب است. یک مفهوم مدیریتی تازه توسعه یافته برای اردوگاه سابق استئوفان در چندین مطالعه ارزیابی شد. این به طور مثال نشان می دهد که ترکیبی از روش های فنی ، زبانی و مرتبط با محتوا در محیط های یادگیری خودتنظیم ، فرآیندهای یادگیری فشرده را تقویت می کند. این کتاب همچنین اعتبار یک رهنمود برای ارزیابی صلاحیت تاریخی را در قالب سواد موضوعی به اصطلاح ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert