دانلود پی دی اف کتاب Attribution of Profits to Permanent Establishments : Current Developments, Relevant Issues and Possible Solutions

[ad_1]

توصیف مزایا برای موسسات دائمی: مسائل و توسعه اعتبار مزایا برای موسسات دائمی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حقوق مالیات بین المللی است. در سال های اخیر این کار بر اساس چندین تغییر انجام شده است. تأسیس دائمی تحت اقدام 7 BEPS از سال 2018 (با پیش نویس های قبلی) ، بین سالهای 2008 و 2010 ، گزارش ویژه در مورد مزایای منافع بر اساس گزارش نهایی در مورد اقدام 7 OECD BEPS و نتایج گزارش نهایی. این نشریه مهمترین موضوعات و تحولات اخیر مربوط به انتساب سود از مسسات دائمی را مورد بحث قرار می دهد. شروع با تجزیه و تحلیل عمیق در مورد شباهت ها و تفاوت های موجود در مورد مقررات مزایا در معاهدات مدرن مالیات مضاعف (به عنوان مثال هنر 7 AOA در مقابل هنر 9 OECD / UN) ، در ادامه به مباحثی مانند مزایای PE و تخفیف PE (ماده 5 پاراگراف 4) ، انتساب سود به آژانس PES (ماده 5 پاراگراف 5 و 6) و انتساب سود به حضور اقتصادی قابل توجه برای کشورهای بازار. این کتاب براساس نتایج ارائه ها و بحث هایی است که در جریان همایش همایش قیمت گذاری WU در دانشگاه اقتصاد و تجارت WU وین در اکتبر 2019 برگزار شد. نویسندگان ، علاوه بر ارائه پیشینه نظری به موضوعات مورد بحث ، مطالعات موردی را نیز ارائه می دهند که نحوه استفاده عملی برخی از موضوعات را توضیح می دهد. هر فصل با خلاصه ای از نظرات درباره موضوعات نمایندگان ادارات مالیاتی ، چند ملیتی و مشاوران مالیاتی که این دستورالعمل عملی اساسی را دارند ، خاتمه می یابد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Attribution of Profits to Permanent Establishments : Current Developments, Relevant Issues and Possible Solutions