دانلود پی دی اف کتاب At Home with Democracy : A Theory of Indian Politics

[ad_1]

این کتاب چندین بحث در مورد جنبه های خاص سیاست دموکراتیک را نشان می دهد ، نشان می دهد که چگونه می توان “دموکراسی” را عمداً به عنوان یک مدل از نقص معرفی کرد – مدلی که تحمل اهداف گوناگون سست در سیستم آیا – و چگونه دموکراسی کثرت دوره های ممکن را در این کشور تشخیص می دهد باز در هر زمان با توجه به این زمینه ، این کتاب به دقت آثار زندگی DL Sheth را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که با نگاه کلی ، نظریه ای از سیاست هند را برای ما فراهم می کند. انتخاب پانزده مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که حوزه های اصلی سیاست دموکراتیک را منعکس می کند: دولت ، ملت ، دموکراسی ؛ سیاست سیاسی دموکراسی ؛ قدرت اجتماعی و دموکراسی ؛ نمایندگی در لیبرال دموکراسی ؛ و چالش های نوظهور دموکراسی. این مقاله ها درکی از تغییرات و درگیری های در حال وقوع در هند است که توسط پویایی سیاست های دموکراتیک ایجاد شده است. هر یک از پانزده فصل به یک جنبه متمرکز است و تحلیل منحصر به فردی از تحلیل عمیق دموکراسی در هند ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب At Home with Democracy : A Theory of Indian Politics