دانلود پی دی اف کتاب Assessment of Chemical Exposures : Calculation Methods for Environmental Professionals

[ad_1]

به طور سنتی ، متخصصین بهداشت صنعتی و مهندسان محیط زیست وظیفه انجام ارزیابی قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی را بر عهده داشتند ، با این حال ، این وظیفه در حال تبدیل شدن به یک تلاش تیمی است که توسط دانشمندان ، بازرگانان و سیاست گذاران انجام شده است. ارزیابی قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی: روش های محاسبه متخصصان محیط زیست دامنه رو به گسترش ارزیابی ریسک را هم در محل کار و هم در محیط مورد بررسی قرار می دهند. این مقاله اصول جمع آوری داده ها و ارزیابی مواجهه ، از جمله برآورد قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی را با استفاده از مفاهیم بنیادی مهندسی شیمی مورد بحث قرار می دهد. این کتاب با بحث مختصری در مورد تاریخچه ارزیابی ریسک آغاز می شود و شرایط و نامگذاری لازم را برای ارتباط بین رشته های مختلف درگیر در ارزیابی ریسک فراهم می کند. تأثیر بالقوه خطرات شیمیایی بر روی انسان ، محیط زیست و جوامع به طور مفصل بحث شده است. این کتاب همچنین به مدل سازی شکل گیری منبع ، انتقال مسیر و اثرات گیرنده می پردازد. با توضیحات واضح ارائه شده در این درس ، حتی یک تازه کار می تواند هنر ارزیابی ریسک را تمرین کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessment of Chemical Exposures : Calculation Methods for Environmental Professionals