دانلود پی دی اف کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities

[ad_1]

این کتاب کاربرد خصوصیات جامعه ماهی را برای ارزیابی پایداری و یکپارچگی بیولوژیکی آب های شیرین بررسی می کند. موضوعات شامل چشم اندازهای استفاده از ماهی به عنوان شاخص های زیست محیطی در توسعه برنامه ، همکاری و مشارکت است. تأثیر مالیات ویژه بر ارزیابی IBI ؛ برنامه های منطقه ای برای مناطقی که IBI زودتر توسعه نیافته است. و برنامه های خاصی از IBI برای جریان های آب سرد ، دریاچه های داخلی ، دریاچه های بزرگ ، مخازن و آب های خروجی ساخته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities