دانلود پی دی اف کتاب Anthropological Perspectives on Children as Helpers, Workers, Artisans, and Laborers :

[ad_1]

مطالعات دوران کودکی در دانشگاه با رویکرد تک فرهنگی یا WEIRD (غربی ، تحصیل کرده ، صنعتی ، مرفه و دموکراتیک) تحت سلطه قرار گرفته است. در حوزه مردم شناسی ، با این حال ، دیدگاه ناهمگن و متنوع تری در حال ظهور است. در حالی که وقوع کودکان به عنوان کارگر در جامعه عجیب و غریب و در ادبیات مربوط به رشد کودک کوتاه مدت است ، اما شواهد فرهنگی و تاریخی قابل توجهی از کمک های قابل توجه کودکان به اقتصاد خانواده وجود دارد. “کار” کودکان مورد توجه محققان است ، اما به طور گسترده ای به عنوان برون فرهنگی شناخته می شود؟ انحرافی که باید کنترل شود. دستیابی به عنوان یک م centralلفه اصلی در زندگی ، رشد و هویت کودکان غیرقابل دستیابی است. دیدگاه مردم شناسی در مورد كودكان به عنوان مددكار ، كارگر ، صنعتگر و كارگر با هدف اصلاح این حذف با بررسی و سنتز یك ماده قوی با تأكید ویژه بر دو مضمون اصلی: یادگیری كار و تعامل بین زاد و ولد و رویه های كودكان. نقش کارگر

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Anthropological Perspectives on Children as Helpers, Workers, Artisans, and Laborers :