دانلود پی دی اف کتاب An Isogeometric Approach to Beam Structures : Bridging the Classical to Modern Technique

[ad_1]

این کتاب یک روش تراکم جدید و جدید را برای ساخت پرتو بر اساس رویکردهای ایزوزومتریک برای کاهش درجه آزادی عناصر سنتی پرتو دو گره پیشنهاد می کند. در این بخش ، نویسنده فرمول چگالش دو شاخه ای را تعریف می کند: یک فرمول منحصر به فرد در چگالش معادله تعادل پویا برای سازه های پرتو ، برای کاهش تعداد معادلات بی نهایت پویا مورد نیاز برای تولید یک عنصر کلاسیک پرتو دو گره. قابل اجرا است روش پروفسور بانتارا بر مسئله رویکردهای ایزوگومتریک غلبه می کند ، جایی که پیچیدگی عنصر پرتو هندسی و همچنین تعداد درجه آزادی افزایش می یابد و اجرای کد را در برنامه های موجود ساختار پرتو ، و داده های هندسی CAD را به طور معمول تسهیل می کند. کد عنصر در پرتو F. این کتاب یک روش کسر جدید را پیشنهاد می کند که در آن عنصر پرتو را می توان تحت تئوری عنصر پرتو معمولی با تنها دو گره در هر دو انتها در نظر گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب An Isogeometric Approach to Beam Structures : Bridging the Classical to Modern Technique