دانلود پی دی اف کتاب Aid Effectiveness for Environmental Sustainability :

[ad_1]

این مجموعه نقشی را که کمک های خارجی می تواند در مقابله با چالش جدی جهانی تغییر آب و هوا ، یکی از مهمترین موضوعات توسعه بین المللی قرن 21 ، بازی کند ، بررسی می کند. این کتاب با پرداختن به خطرات عمده افزایش دما ، تغییرات بارندگی ، فرسایش ساحل و بلایای طبیعی ، پیامدهای سیاستگذاری و تحقیقات آینده ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه را در نظر گرفته است. با تمرکز بر ارزش کمک های خارجی در تضمین پایداری محیط زیست ، این مجموعه پایدار را برای ارتقا use استفاده کارآمد از منابع انرژی ، کاهش انتشار و حمایت از حفاظت از تنوع زیستی در جنگل ها می داند که چگونه می توان برای بهبود دسترسی به انرژی استفاده کرد با کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک های خارجی و تغییرات آب و هوایی ، توصیه های سیاستی را برای اهدا کنندگان و دولت های کشور دریافت کننده ارائه می دهد. این یک متن مهم در مورد یکی از مهمترین مباحث توسعه بین المللی در این قرن است و این یک مطالعه مهم برای همه محققان توسعه بین المللی و تغییرات اقلیمی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aid Effectiveness for Environmental Sustainability :