دانلود پی دی اف کتاب Advances in Social & Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Social & Occupational Ergonomics, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات پیشرفته مرتبط با عوامل اجتماعی و شغلی گزارش می دهد. این سهم نوآورانه در انطباق سیستم های مدیریت اجتماعی ، که مسائل سازمانی ، سیاست گذاری و لجستیکی را در نظر می گیرند ، کمک می کند. این مقاله در مورد ارتباطات ، مدیریت منابع خدمه ، طراحی وظایف ، طراحی مشارکتی و همچنین زمان مربوط به کار تیمی ، ارگونومی جامعه ، کار تعاونی و سیستم های هشدار دهنده صحبت می کند. علاوه بر این ، این گزارش در مورد پارادایم های جدید کار ، فرهنگ های سازمانی ، سازمان های مجازی ، دورکاری و مدیریت کیفیت است. گزارش این کتاب در مورد زیرساخت های پیشرفته ای است که برای اهداف مختلفی مانند شهر ، بهداشت و بنگاه های اقتصادی اجرا شده است. این مقاله در مورد نقش فزاینده سیستم های خودکار بحث می کند و راه حل های ابتکاری را برای رفع نیازهای جمعیت های خاص ارائه می دهد. بر اساس کنفرانس بین المللی ارگونومی اجتماعی و تجاری AHFE 2017 که در 17 تا 21 ژوئیه 2017 در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ایالات متحده برگزار شد ، این کتاب خوانندگان را با دید گسترده ای از چالش های موجود در ارگونومی سازمانی و تجاری ، برجسته می کند. روابط معناداری بین آنها وجود دارد و بر اهمیت عوامل عاطفی در تأثیرگذاری بر عملکرد انسان تأکید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Social & Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Social & Occupational Ergonomics, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA