دانلود پی دی اف کتاب Advances in Characterization and Analysis of Expansive Soils and Rocks : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

این بخش شامل مجموعه ای از مقالات فنی است که شامل دو موضوع مهم تحقیقاتی در مهندسی ژئوتکنیک است: (1) رفتار و تیمار خاکهای غول پیکر و (2) توصیف خصوصیات سنگ. دوازده مطالعه انجام شده بر روی خاک های پهناور شامل بررسی تکنیک های تثبیت جدید برای خاک های وسیع با استفاده از مخلوط های مختلف یا تکنیک های تلفیق مکانیکی و همچنین رویکردهای تجربی جدید برای ارزیابی رفتار خاک های وسیع است. این موارد شامل ارزیابی شرایط مرزی در حجم خاک پخش شده و همچنین نقش شرایط مرزی هیدرولوژیکی در مناطق خشک است. چهار مطالعه در مورد خصوصیات سنگ شامل رفتار حرارتی – هیدرو مکانیکی سنگ گچ ، نقش مقاومت سنگ در انفجار پذیری ، روش های غیرمستقیم برای برآورد مقاومت سنگ و تغییرات توزیع ایزوتوپ در سنگ های پرمین است. همانطور که در بالا خلاصه شد ، دو موضوع گسترده در این مجموعه نمایانگر چالشهای محلی مهندسین ژئوتکنیک در خاورمیانه است ، اما سهم آنها در سایر مناطق جهان نیز قابل گسترش است. این جلد بخشی از مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی Geomast و نمایشگاه زیرساخت های مدنی پایدار ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Characterization and Analysis of Expansive Soils and Rocks : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures