دانلود پی دی اف کتاب Advanced Biological Processes for Wastewater Treatment : Emerging, Consolidated Technologies and Introduction to Molecular Techniques

[ad_1]

این کتاب تحولات اخیر در فن آوری های پیشرفته تصفیه بیولوژیکی را نشان می دهد که توجه روزافزونی را به خود جلب می کنند یا پتانسیل بالایی برای کاربردهای گسترده در آینده نزدیک دارند. این جزئیات اصول اساسی و همچنین کاربرد بیوراکتورهای مهندسی شده را توضیح می دهد. این دو فناوری در حال ظهور را توصیف می کند: راکتورهای غشایی (MBR) و راکتورهای بیوفیلم بستر متحرک (MBBR) ، که هر دو در حال جستجو برای کاربردهای در حال رشد در سراسر جهان برای فشردگی و کارایی بالا هستند. همچنین شامل فصلی است که به فن آوری لجن گرانول هوازی (AGS) اختصاص دارد و در مورد ویژگی ها و کاربردهای اصلی این فرایند امیدوار کننده بحث می کند که می تواند همزمان مواد آلی ، نیتروژن و فسفر و در تصفیه فاضلاب آلی را حذف کند. موفقیت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت حذف ترکیبات نیتروژن از فاضلاب ، آخرین پیشرفت در این زمینه ، فرایندهای جدید برای حذف نیتروژن (مانند anammox) نیز بررسی می شود. تحولات تکنیک های زیست شناسی مولکولی طی بیست سال گذشته بینشی در مورد تنوع میکروبی پیچیده موجود در سیستم های تصفیه بیولوژیکی فراهم می کند. فصل آخر این تکنیک ها را به طور مفصل مورد بحث قرار می دهد و ارائه می دهد پیشرفته ترین در این زمینه و این تکنیک ها فرصت هایی برای بهبود عملکرد فرآیند فراهم می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advanced Biological Processes for Wastewater Treatment : Emerging, Consolidated Technologies and Introduction to Molecular Techniques