دانلود پی دی اف کتاب A Trinitarian Theology of Nature

[ad_1]

به نظر می رسد که علم معاصر در تلاش برای کشف سازوکارهای طبیعت ، س infالات خطایی را مطرح می کند. توسل به متافیزیک ، معتقد به کار اساسی در علوم طبیعی ، ممکن است یک جهت داشته باشد. فراتر از اعتراض بارت به الهیات طبیعی ، برخی از بینش های خارجی امیل برونر نشانگر این است که طبیعت ارتباط الهی است. این ارتباط و مکاشفه از طریق انواع طبیعی یا انواع بیش از حد ، از بینش های جاناتان ادواردز قابل درک است. ادواردز قصد داشت پیام پیشنهادی را به عنوان زبان خدا در طبیعت ، یک پیام روحانی ، کتاب مقدس و مذهبی به موجودی به عنوان بخشی از غایت خدا باشد. بینش ادواردز برای تعیین کاربرد روش تیپولوژیک وی تا مکانیسم های سلولی و مولکولی مورد توجه قرار گرفته است. ادواردز همچنین پیشنهاد کرد که فعل خدا در طبیعت نشان دهنده خدای تثلیث مسیحیت است. بنابراین ، یک الهیات تثلیثی از طبیعت که نظریه ای از طبیعت ، یک مسیحی از طبیعت و یک پنوماتولوژی از طبیعت را تشکیل می دهد ، نحوه عملکرد هر شخص الهی از ربوبیت را در دنیایی که با آن روبرو هستیم ، بررسی می کند. جلال قدرتمند و باشکوه ترینیتی مثلث نه تنها توسط آنچه خلق شده است منعکس می شود ، بلکه از نزدیک در انجیل طبیعت نیز به اشتراک گذاشته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Trinitarian Theology of Nature