دانلود پی دی اف کتاب A Roadmap on Smart Textiles

[ad_1]

برای تشویق پیشرفت در منسوجات هوشمند ، پیشرفت های نوظهور باید شناسایی و به طور انتخابی تقویت شوند. بنابراین ، این شماره از یک نقشه راه سه بعدی درباره منسوجات هوشمند گزارش می کند. هدف آن تعیین فعالیتهای آینده در تحقیق ، آموزش و توسعه فناوری است. فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فناوری با شناسایی موانع و محرکهای منشأ فنی ، استراتژیک و اجتماعی و اقتصادی ، نقشه برداری می شود. در آخر ، توصیه هایی در مورد چگونگی غلبه بر موانع و پیشرفت در زمینه منسوجات هوشمند ذکر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Roadmap on Smart Textiles