دانلود پی دی اف کتاب A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa

[ad_1]

این کتاب اولین تعامل چشمگیر با اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا را فراهم می کند. این مقاله های برتر به چالش کشیدن دانش سنتی در مورد ریشه و پویایی معاصر سرمایه داری در منطقه نشان می دهد که چگونه اقتصاد سیاسی حیاتی می تواند پویایی تاریخی و معاصر منطقه را روشن کند و اقتصاد سیاسی گسترده تر از نقطه معنایی خاورمیانه می تواند کمک کند به بحث. . مضامین اصلی ، نمایانگر چندین مضمون ، به تجزیه و تحلیل موضوعی و خاص کشور کمک می کنند. در نوشته های وی موضوعات اصلی در اقتصاد سیاسی – به ویژه قانون اساسی متقابل ایالات ، بازارها و طبقات مورد انتقاد قرار گرفت. ایجاد قانون طبقاتی ، طبقه ، جنسیت و سایر اشکال هویت ؛ شیوه های مختلف انباشت سرمایه و اشکال قانونی ، سیاسی و فرهنگی تنظیم آنها. رابطه بین اشکال محلی ، ملی و جهانی سرمایه ، طبقه و فرهنگ ؛ تکنوپلیتیک نقش جنگ در قانون اساسی ایالات و طبقات ؛ و شیوه ها و فرهنگ های سلطه و مقاومت. برای کسب اطلاعات بیشتر و منابع یادگیری ، به polytiklonomproject.org مراجعه کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa