دانلود پی دی اف کتاب A Critical Approach to Police Science

[ad_1]

توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فناوری جامعه مدرن متأخر ، رویکردهای پلیس را در سطح ملی و فراملی کاملاً تغییر داده است. با بحران جهانی گفتمان و تحرک مبارزه با تروریسم ، اکنون نیاز به حمایت از شهروندان در اوج اولویت های دولت است. در همان زمان ، اجرای قانون سنتی از طریق امنیت دیجیتال و خصوصی سازی امنیت با یک بحران اپیدمیولوژیک روبرو است. انتظار می رود دولتها و به ویژه پلیس از تهدیدهای امنیتی جلوگیری كرده یا به آنها پاسخ دهند و در صورت لزوم با اقدامات شدید نظم را تأمین كنند. با این حال ، شیوه های سنتی پلیس برای حفظ مشروعیت خود در همه جبهه ها با مشکلات فزاینده ای روبرو می شوند. در رابطه با موضوع فعلی ایمنی عمومی ، چندین چالش را می توان شناسایی کرد. تغییر رابطه بین دولت و سایر ارگان های حاکمیتی بین قوانین سازمانی و مدیریتی ، استفاده از فن آوری های جدید و ادغام واحدهای مختلف امنیتی مانند سرویس های اطلاعاتی ، ارتش و پلیس ، همه به تنش های جدید در شیوه های پلیس کمک می کند. این تغییرات نیاز به یک علم پلیس بازتابی و انطباق رویکردهای نظری موجود را ضروری می کند. اگرچه بسیاری از تمایزات مفهومی بین شیوه های پلیس ایجاد شده است ، اما به سختی هیچ مطالعه نظری در مورد پیامدهای تفاوتهای موجود بین دولتهای سنتی رفاه و جوامع پس از گذار بحث می کند. این کتاب یک رویکرد میان رشته ای حیاتی را از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی موضوعی از شیوه های پلیس پس از چرخش دیجیتال فراهم می کند. همه مباحث از دیدگاه های مختلف مفهومی مورد بحث قرار گرفته و ارزیابی خواهد شد که چگونه دیجیتالی شدن ، تهدیدهای جهانی و خصوصی سازی جایگزین رویکردهای سنتی پلیس شده است. به چالش کشیدن دیدگاه های نظری موجود در مطالعات پلیس آنگلوساکسون ، این بخش تحریریه با هدف ترویج مطالعات مهم اجرای قانون و نیاز به تحقیقات تجربی بیشتر و روش های مفهومی جدید در یک جامعه دیجیتالی دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Critical Approach to Police Science