دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Die Relation zwischen Subjekt und gesellschaftlicher Struktur nach Focault

[ad_1]

پایان نامه 2020 در گروه فلسفه – فلسفه قرن بیستم ، درجه: 1 ، Rupprecht-Carls-Universität هایدلبرگ (سمینار فلسفه) ، زبان: آلمانی ، چکیده: کارهای کنونی ساختار اجتماعی و موضوعاتی را شامل می شود که شامل . رابطه ای که این دو برای یکدیگر هستند نشان داده شده و مکانیزم تأثیرگذاری آن در آن نشان داده شده است. این تحلیل با تفکر میشل فوکو سازگار است ، که مبنای رشد مشاهدات است. فوکو در کار “اراده دانستن” که در اینجا به میزان زیادی مورد استفاده قرار می گیرد و اولین بخش از مجموعه “جنسیت و حقیقت” است ، تفاوت قدرت ، دانش و جنسیت در جامعه ما را بررسی می کند. روابط موجود بین قدرت ، دانش و موضوع در نظر گرفته شده است. کسی که قدرت و دانش را در هم می آمیزد چیست؟ چه رابطه ای بین اینها و موضوع وجود دارد؟ چه شکلی از قدرت است که بر ما تأثیر می گذارد؟ سازوکارها و اهداف آنها چیست؟ برخلاف نگاه کلاسیک ، معرفت شناختی به موضوع ، که آن را امری ثابت و ثابت می داند ، با جزئیات نشان داده می شود که موضوع چیزی است که دائماً در حال تغییر است ، این تمایز یکسان. به دنبال این دیدگاه ، تحلیلی درباره ظلم و ستم صورت می گیرد ، که مبتنی بر جنسیت است. در نگاه اول به نظر می رسد که قساوت هایی که در مقایسه با جنایات گذشته بر ما وارد شد ، بر اساس امکانات نظامی است. نشان داده خواهد شد که دامن لزوماً شکل نظامی به خود نمی گیرد ، بلکه از تکنیک های ظریف تری نسبت به قبل استفاده می کند. این تأثیری در ما ، سختگیری مزمن یک قدرت تنبیهی ندارد. قدرت تأثیرگذار بر ما در جامعه مجازات را تهدید نمی کند ، بلکه در بدن ما نفوذ می کند ، ما را متحول می کند و هدفش تولید سوژه های مفید و مطیع است. این تأثیر ، این شکل از سوژه ها ، براساس روابط قدرت حاکم در جامعه در نظر گرفته می شود و در رابطه با سازوکارها و اهداف مثر آنها تحلیل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Die Relation zwischen Subjekt und gesellschaftlicher Struktur nach Focault