دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Beyond Human Molecular Biology to Post-Human Molecular Biology: Towards to New Theory of Function and Non-Function

[ad_1]

آیا زیست شناسی مولکولی و ویلیام تی واقعاً امیدوار کننده است. آستبری (TOD 2019) ادعا کرد ، “ما در طلوع یک دوره جدید هستیم ، دوران” زیست شناسی مولکولی “همانطور که دوست دارم آن را بنامم ، ..”؟ این دیدگاه مثبت در مورد زیست شناسی مولکولی را می توان با نظر مخالف سر فرانک مک فارلین برنت ، که هشدار داد که “در واقع هیچ چیزی از زیست شناسی مولکولی ناشی نمی شود که در زندگی سنتی برای زندگی انسان باشد.” هر ارزشی می تواند باشد خوب ، و به معنای سنتی آن ، دوباره پتانسیل فوق العاده ای برای شر وجود دارد. (TOD 2019a) بر خلاف این نظرات مخالف (و در کتاب دیگران بحث خواهد شد) ، زیست شناسی مولکولی انسان (در رابطه با کار و غیر کار به عنوان و همچنین دوگانگی های دیگر) به همان اندازه که ایدئولوژی های مرتبط (در طرف های مختلف) دوست دارند ما باور داشته باشیم ، امکان پذیر نیست (یا غیرممکن یا مطلوب) (یا نامطلوب) ، از جمله اینکه هیچ عملکردی بدون عملکرد وجود ندارد (و بالعکس) ، با “تئوری بی تغییر عملکرد” ​​توضیح داده می شود. “نظریه صفر بقا” ، “نظریه رگرسیون-پیشرفت” ، “نظریه تغییر رشد” ، “نظریه غیر نظریه پردازی عمدی” ، “نظریه مطلوبیت-عدم پذیرش” و نظریه های دیگر در “گویش وجودی” چهار). البته ، این چالش برای بحث سنتی به این معنی نیست که زیست شناسی مولکولی انسان ، به عنوان یک رشته ، مهم نیست ، یا یک رشته متنوع (مربوط به زیست شناسی مولکولی انسان) – مانند بیوشیمی ، ژنتیک ، بیوانفورماتیک ، زیست محاسباتی ، زیست شناسی تکاملی ، زیست شناسی ، اکولوژی ، مهندسی مولکول ، ژن درمانی ، مدل سازی مولکولی ، داستان علمی ، علوم سیاسی ، اقتصاد ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، فلسفه ، دین و غیره باید رد شود. مطمئناً هیچ یک از این دیدگاه های افراطی مناسب نیستند. در عوض ، این کتاب راهی بهتر (بهتر) برای درک آینده زیست شناسی مولکولی انسان (و زمینه های مرتبط) در رابطه با رابطه دیالکتیکی بین عملکرد و غیر عملکرد (و در دوگانگی های دیگر) ارائه می دهد – بنابراین یادگیری ادبیات از دیدگاه های مختلف اما بدون طرفداری یکی از آنها (و نه ادغام آنها ، زیرا لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند). به طور دقیق تر ، این کتاب یک نظریه جدید (به عنوان مثال ، تئوری بی اثر زیست شناسی مولکولی) ارائه می دهد تا فراتر از یک تئوری موجود به روشی جدید باشد و در چهار فصل سازمان یافته است. این پروژه اساسی نحوه تفکر ما در مورد زیست شناسی مولکولی انسان (در رابطه با رابطه دیالکتیکی بین کار و غیر کار و همچنین دوگانگی دیگر) همراه با ذهن ، طبیعت ، جامعه و فرهنگ را از نظر اساسی تغییر خواهد داد ، با پیامد سنگینی برای آینده انسان و آنچه من در ابتدا سرنوشت “پس از بشر” نامیدم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Beyond Human Molecular Biology to Post-Human Molecular Biology: Towards to New Theory of Function and Non-Function