خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکرد فعلی انتقال قیمت را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روزرسانی دستورالعمل های قیمت گذاری انتقال از 10 ژوئیه 2017. این قوانین قیمت گذاری نقل و انتقال برای SME ها را تحلیل می کند. اتحادیه اروپا (EU) دو روش جایگزین را به عنوان راه حل مناسب برای مسائل فعلی قیمت گذاری نقل و انتقالات بررسی می کند. نویسندگان روش های جایگزینی مانند Safe Harbor و پایگاه تلفیقی مشترک مالیاتی (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با توجه به نقش عمده SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه های سیاستی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه 2020 اتحادیه اروپا ارائه می دهد.

[ad_2]

read more