خرید و دانلود کتاب Moral Claims in the Age of Spectacles : Shaping the Social Imaginary

[ad_1]

این ظهور شیوه جدیدی از ساخت ، اشاعه و مقابله با احجام ، ادعاها و عقاید اخلاقی را هنگامی که در عینک بیان می شوند ، پیش بینی می کند. برایان ام لو توضیح می دهد که وقتی ما با میانجی گری ها ، از جمله تصاویر ، متن ها و فیلم ها اشباع می شویم ، چگونه عینک ظاهر می شود؟ کدام یک از مسائل اخلاقی توجه ما را به خود جلب می کند و کدام یک از آنها نادیده گرفته می شود ، در رابطه با نحوه توصیه های اجتماعی این پروژه نحوه شکل گیری این شکل جدید درک اخلاقی را توصیف می کند. از طریق مطالعات موردی متعدد از جمله استفاده از رادیو و کتاب های طنز. پیش نویس هویت ملی روسیه از طریق هنر ؛ تلویزیون و فیلم؛ توسعه قانون حقوق بشر از طریق فیلم و روزنامه نگاری ؛ و برای پیشبرد مبارزات حقوق حیوانات ، این کتاب برخی از راه هایی را نشان می دهد که از طریق آن فضای مجلل ما درک اخلاقی را شکل می دهد و به نوبه خود یک نمایش است.

[ad_2]

read more