خرید و دانلود کتاب Labour Market Participation in India : A Region- and Gender-Specific Study

[ad_1]

این کتاب در زمینه های مشارکت نیروی کار خاص جنسیت در هند متمرکز است و مهمترین عوامل تعیین کننده آن را مشخص می کند. قبل از تمرکز بر زمینه هند ، نرخ مشارکت کشورهای مختلف در منطقه آسیا و اقیانوسیه را بررسی می کند. به طور غیرمنتظره ، این مطالعه نشان می دهد که زنان به طور قابل توجهی پایین تر از مردان در منطقه هستند. اختلافات بین روستاها و شهرها بارزتر است و تغییرات بین ایالتی در زنان بیشتر از مردان قابل اجرا است. حتی در شهرهای بزرگ ، با وجود سطح بالای تحصیلات ، مشارکت زنان در بازار کار در مناطق روستایی کم است. با این حال ، از نظر تغییرات بین فضایی (روستایی / شهری / شهری) ، تأثیر زیرساخت ها ، آموزش ، بهداشت و شهرنشینی بر مشارکت نیروی کار هر دو جنس کاملاً متفاوت است. به طور کلی ، این مطالعه این دیدگاه را تقویت می کند که مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی تأثیر مثبت مضاعفی دارد. این نه تنها درآمد خانوار را افزایش می دهد ، بلکه به رفاه حال خانواده نیز کمک می کند. این یافته ها از نقطه نظر سیاست مهم هستند ، زیرا متغیرهایی با زیرساخت های مختلف برای بهبود مشارکت و بهره وری نیروی کار تأیید می شوند. به همین ترتیب ، این کتاب نه تنها برای محققان ، بلکه برای سازمان های غیر دولتی و سیاست گذاران نیز یک منبع ارزشمند فراهم می کند.

[ad_2]

read more