خرید و دانلود کتاب Gender, Institutions and Political Representation : Reproducing Male Dominance in Europe’s New Democracies

[ad_1]

این کتاب منازعات بر سر نهادهای نمایندگی سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی را با تمرکز بر عواملی که زنان را در دوره پس از کمونیسم باز داشته است ، و همچنین شواهد فزاینده ای برای تغییر در منطقه ردیابی می کند. هم. مدتهاست که نمایندگان زنان در سیاست در اروپای پساکمونیست برای دانشمندان دو معما هستند. اول ، چرا از زمان سقوط کمونیسم زنان در هر زمینه ای در سیاست نمایندگی شده اند؟ ثانیا ، موارد نسبتاً کمی وجود دارد که زنان مدافع در اعمال فشار موفق عمل کرده باشند؟ این مطالعه تطبیقی ​​در مورد دموکراسی های جدید اروپا استدلال می کند که این معماها به عنوان س questionsالاتی در مورد تسلط مردان – یعنی در مورد مکانیزم های نمایندگی بیش از حد مردان در سیاست در طول زمان – درک می شوند پارادایم های ثابت شده طولانی را حفظ یا تغییر می دهد. این نویسنده شش کشور عضو اتحادیه اروپا – بلغارستان ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، رومانی و اسلواکی را در طول سال های 1990 تا 2016 پوشش داده است. این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های سیاست های تطبیقی ​​، دموکراسی و دموکراتیک سازی ، مطالعات اروپا ، مطالعات جنسیتی ، مطالعات کمونیستی و مطالعات اروپای مرکزی و شرقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more