خرید و دانلود کتاب Chromatin Regulation of Early Embryonic Lineage Specification :

[ad_1]

پنج رهبر در زمینه رشد جنین قبل از لانه گزینی پستانداران دیدگاه های خود را در مورد فرآیندهای اصلی سلولی و مولکولی با واسطه تشکیل دود در هفته اول زندگی ارائه می دهند. اولین تصمیم سرنوشت سلول شامل ایجاد توده سلول داخلی پرتوان (ICM) و تروپکتودرم خارج جنینی (TE) است. انتخاب سرنوشت سلول دوم شامل تبدیل ICM به آندودرم اولیه خارج جنینی (PE) و اپی بلاست پرتوان است. فرایندهایی که در طول دوره رشد قبل از لانه گزینی اتفاق می افتند ، پایه و اساس وقایع رشد مانند کاشت ، جفت و معده را تشکیل می دهند. مکانیسم های حاکم بر آنها پیچیده است و عوامل مختلفی را شامل می شود ، از نظر مکانی و زمانی در طی چندین روز کار می کنند ، از قطبیت سلولی استفاده می کنند و ساختار کروماتین جنینی را تعدیل می کنند. برنامه های بیان مستقیم ژن در اصل و نسب سلول اول.

[ad_2]

read more