خرید و دانلود کتاب Capitalism, Hegemony and Violence in the Age of Drones :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی انتقادی از ظهور آمریکا به هژمونی جهانی را در پس زمینه فساد روزافزون دموکراسی و حاکمیت قانون و الگوی خطی در حال رشد تقریباً مطلق سرمایه داری ارائه می دهد. نویسنده ادعا می کند که کاهش چشمگیر طیف ایدئولوژیک در سطح جهانی ، به عنوان یک نتیجه از سطح نگران کننده تجارت و تضادهای دولت ، منجر به ایجاد “پیکربندی پیش فاشیستی” خطرناکی شده است ، در نتیجه خشونت غیرقابل تصور از طریق استفاده از پهپادها ، فن آوری ها نرمال می شود. انجام شده است. همچنین توسط گروههای “لیبرال” و به اصطلاح چپ سیاسی محکوم شد. با استفاده از مثال دولت اوباما و وابستگی روزافزون آن به کشتارهای هواپیماهای بدون سرنشین ، این بخش خطراتی را برای شفافیت امروزی در دولت ، شفافیت دولت تجارت ، رگرسیون اجتماعی غیررسمی و نظامی گری سرمایه داری مورد بررسی قرار می دهد. همگرایی منحصر به فرد کمبود وجود دارد.

[ad_2]

read more