خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب در مورد نظریه ها و چارچوب های مربوط به سازگاری و مزایای رقابتی پایدار شرکت ها از جمله قابلیت های پویا بحث می کند. این کار مفهومی را توسعه داده و مورد بررسی قرار می دهد که قابلیت های پویا را ملموس تر کرده و برای توسعه و پایداری رقابت پایدار ، راهنمایی برای مدیران و محققان ارائه می دهد. این منجر به تمرکز می شود ، یعنی توانایی بنگاه ها در تشخیص فرصت ها و تهدیدات در محیط خود و تأثیر آن بر موفقیت مالی شرکت. بینش از این کار ، تمرکز مدیران بر شرکت ها را از رویکرد مبتنی بر منابع با ثبات تر به دیدگاه توانایی های پویا منتقل می کند.

[ad_2]

read more